नेपाल बिधुत प्रधिकरणकाे बाँकी बक्याैता बुझाउने बारे जरूरी सूचना